Höngger.ch

12°C11°C am 27. September 2020

Erscheinungsplan 2020

Nr.       Ausgabedatum

 

1          Donnerstag, 23. Januar

2          Donnerstag, 6. Februar

3          Donnerstag, 27. Februar

4          Donnerstag, 12. März

5          Donnerstag, 26. März (mit Wipkinger)

6          Donnerstag, 9. April

7          Donnerstag, 30. April

8          Donnerstag, 14. Mai

9          Donnerstag, 28. Mai

10        Donnerstag, 11. Juni

11        Donnerstag, 25. Juni (mit Wipkinger)

12        Donnerstag, 9. Juli

13        Donnerstag, 20. August

14        Donnerstag, 3. September

15         Donnerstag, 17. September

16         Donnerstag, 1. Oktober (mit Wipkinger)

17        Donnerstag, 22. Oktober

18        Donnerstag, 5. November

19        Donnerstag, 19. November

20        Donnerstag, 3. Dezember

21        Donnerstag, 17. Dezember (mit Wipkinger)

22        Donnerstag, 31. Dezember