Höngger.ch

8°C2°C am 26. November 2020

Erscheinungsplan 2020 / 2021

Nr.       Ausgabedatum 2020
1          Donnerstag, 23. Januar
2          Donnerstag, 6. Februar
3          Donnerstag, 27. Februar
4          Donnerstag, 12. März
5          Donnerstag, 26. März (mit Wipkinger)
6          Donnerstag, 9. April
7          Donnerstag, 30. April
9          Donnerstag, 28. Mai
11        Donnerstag, 25. Juni (mit Wipkinger)
12        Donnerstag, 9. Juli
13        Donnerstag, 20. August
14        Donnerstag, 3. September
15        Donnerstag, 17. September
16        Donnerstag, 1. Oktober (mit Wipkinger)
17        Donnerstag, 22. Oktober
18        Donnerstag, 5. November
19        Donnerstag, 19. November
20        Donnerstag, 3. Dezember
21        Donnerstag, 17. Dezember (mit Wipkinger)
22        Donnerstag, 31. Dezember

Nr.       Ausgabedatum 2021
1          Donnerstag, 14. Januar
2          Donnerstag, 28. Januar
3          Donnerstag, 11. Februar
4          Donnerstag, 25. Februar
5          Donnerstag, 11. März
6          Donnerstag, 25. März (mit Wipkinger)
7          Donnerstag, 8. April
8          Donnerstag, 22. April
9          Donnerstag, 20. Mai
10        Donnerstag, 3. Juni
11        Donnerstag, 17. Juni 
12        Donnerstag, 1. Juli (mit Wipkinger)
13        Donnerstag, 15. Juli
14        Donnerstag, 26. August
15        Donnerstag, 9. September
16        Donnerstag, 23. September (mit Wipkinger)
17        Donnerstag, 7. Oktober
18        Donnerstag, 28. Oktober
19        Donnerstag, 11. November
20        Donnerstag, 25. November
21        Donnerstag, 9. Dezember
22        Donnerstag, 16. Dezember (mit Wipkinger)
23        Donnerstag, 30. Dezember